● ...
● ...
 
ليست قيمت محصولات حرارتی ظريف از تاريخ 
رديف
نوع محصول
مدل
طرح
قيمت كارخانه
1
بخاري گازي ظريف با شير ولومي
700A
معمولي گرافيك
 
2
بخاري گازي ظريف با شير ولومي
120C
معمولي لعابي
 
3
بخاري گازي ظريف با شير ولومي
120C
معمولي گرافيك
 
4
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
آذر قديم
معمولي گرافيك
 
5
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
آذر جديد
معمولي جديد
 
6
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
240 C
گرافيك
 
7
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
240 C
سراميكي گرافيكي
 
8
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
240 C
سراميكي گرافيكي
 
9
شومينه گازي ظريف با شير ولومي
320
گرافيكي – معمولي
 
10
شومينه گازي ظريف با شير ولومي
320
گرافيك – سراميك
 
11
شومينه گازي ظريف با شير ولومي
320
گرافيكي – سراميكي با تزئينات مسي
 
12
شومينه گازي ظريف با شير ولومي
520
گرافيكي – سراميكي با تزئينات مسي
 
13
آبگرمكن استوانه اي
600
درب شيشه اي
 
14
آبگرمكن يخچالي
600
درب شيشه اي
 
15
آبگرمكن استوانه اي
550
درب شيشه اي
 
16
آبگرمكن گازي استوانه اي
350
درب شيشه اي
 
17
آبگرمكن گازي فوري
Z15
درب شيشه اي
 
18
آبگرمكن گازي فوري چهارگوش
----
درب شيشه اي
 
 
توضيحات :
1.      به قيمت هاي فوق عوارض اضافه مي گردد.
2.      قيمت هاي فوق درب كارخانه مي باشد.
3.      كليه هزينه ها و مسئوليت حمل آنها به عهده خريدار مي باشد.
4.      درصورت نصب ODS با سنسور حرارتي برروي هر بخاري    ريال به قيمت هاي كارخانه اضافه مي گردد.
5.      تذكر مهم : ضمانت نامه كالاي ظريف فقط در صورت نصب سرويسكار مجاز كارخانه و يا سرويس كاران مجاز و داراي پروانه رسمي قابل اجرا مي باشد.

افزودن مطلب ...

ليست قيمت محصولات حرارتی ظريف از تاريخ 
رديف
نوع محصول
مدل
طرح
قيمت كارخانه
1
بخاري گازي ظريف با شير ولومي
700A
معمولي گرافيك
 
2
بخاري گازي ظريف با شير ولومي
120C
معمولي لعابي
 
3
بخاري گازي ظريف با شير ولومي
120C
معمولي گرافيك
 
4
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
آذر قديم
معمولي گرافيك
 
5
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
آذر جديد
معمولي جديد
 
6
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
240 C
گرافيك
 
7
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
240 C
سراميكي گرافيكي
 
8
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
240 C
سراميكي گرافيكي
 
9
شومينه گازي ظريف با شير ولومي
320
گرافيكي – معمولي
 
10
شومينه گازي ظريف با شير ولومي
320
گرافيك – سراميك
 
11
شومينه گازي ظريف با شير ولومي
320
گرافيكي – سراميكي با تزئينات مسي
 
12
شومينه گازي ظريف با شير ولومي
520
گرافيكي – سراميكي با تزئينات مسي
 
13
آبگرمكن استوانه اي
600
درب شيشه اي
 
14
آبگرمكن يخچالي
600
درب شيشه اي
 
15
آبگرمكن استوانه اي
550
درب شيشه اي
 
16
آبگرمكن گازي استوانه اي
350
درب شيشه اي
 
17
آبگرمكن گازي فوري
Z15
درب شيشه اي
 
18
آبگرمكن گازي فوري چهارگوش
----
درب شيشه اي
 
 
توضيحات :
1.      به قيمت هاي فوق عوارض اضافه مي گردد.
2.      قيمت هاي فوق درب كارخانه مي باشد.
3.      كليه هزينه ها و مسئوليت حمل آنها به عهده خريدار مي باشد.
4.      درصورت نصب ODS با سنسور حرارتي برروي هر بخاري    ريال به قيمت هاي كارخانه اضافه مي گردد.
5.      تذكر مهم : ضمانت نامه كالاي ظريف فقط در صورت نصب سرويسكار مجاز كارخانه و يا سرويس كاران مجاز و داراي پروانه رسمي قابل اجرا مي باشد.

افزودن مطلب ...